Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство 

На основание на: 
Закон за движението по пътищата – чл. 159, ал. 1, т. 1 
Закон за българските лични документи – чл. 51 
Правилник за издаване на българските лични документи – чл. 33; чл. 36; чл. 38 

Орган по предоставянето на административната услуга: 
Звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР 

Срок за предоставяне: 
Обикновена услуга – до 30 дни, бърза услуга – до 10 дни 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: 
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено „Пътна полиция“ 

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: 
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено „Пътна полиция“ 

Ограничения и условности: 
Водачът трябва да е издържал успешно изпит за водач на МПС 
Водачът трябва обичайно да пребивава в Република България 
Водачът не трябва да притежава друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС 
Водачът трябва да е завършил минимум основно образование 
Водачът трябва да е физически годен да управлява МПС 
Водачът трябва да е изкарал курс за първа долекарска помощ 

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е: 
1. шестнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория АМ; 
2. шестнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория А1; 
3. осемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория А2; 
4. двадесет и четири години – за управление на моторно превозно средство от категория А, или: 
а) двадесет години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години; 
б) двадесет и една години – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW; 
5. седемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория В1; 
6. осемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория В; 
Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата. 

I. Подаване на заявление 
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление. 

Към заявлението се прилагат: 
1. Валидна лична карта или валиден паспорт 
2. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия 
3. Копие на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС 
4. Декларация, че обичайното пребиваване на заявителя не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на „Пътна полиция“ при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка. 
5. копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование 
6. Документ за платена държавна такса 
7. Нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава чрез пълномощник. Ако заявлението се подаде от пълномощник, то този, на когото се издава свидетелството следва да го получи лично. 
Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението. 

II. Проверка за пълнота на представените документи 
При приемане на документите служител на „Пътна полиция“ ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи. 

III. Проверка по същество 
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на „Пътна полиция“ извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити за управление на МПС (получени в „Пътна полиция“ по служебен път), на документа за завършено образование и т.н. 

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство 
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното „Пътна полиция“ по своя постоянен адрес, и в срока, за който е платил съответната държавна такса. 

Образци 

Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)

Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Заплащане 
За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси: 
1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст – 25 лв.; 
2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст – 11 лв.; 
3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв. 
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст. 

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти. 

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен талон към свидетелството. 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: 
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта 
По банков път 

За повече информация, посетете уеб сайта на МВР: https://www.mvr.bg/opp/административни-услуги/услуги-за-водачи/първоначално-издаване-на-свидетелство-за-управление-на-мпс

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Важна информация от уеб сайта на БЧК

КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на страната ни  стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания, значителен е броят на пострадалите с увреждания за цял живот. Обучението по първа долекарска помощ на кандидат – шофьорите е най-масовото обучение по Първа помощ  в България. Придобитите знания и умения по Първа помощ имат отношение не само към намаляване на пътния травматизъм, но повишават здравната култура и спомагат за изграждането на правилни реакции на действия при различни социални и природни бедствия. Сертификатът, предоставен ни от Глобалния референтен център по първа помощ на МФЧК/ЧП  в Париж, дава възможност удостоверенията по ПДП на БЧК да са с европейска валидност.

Курсът е с продължителност от 8 учебни часа и от този сайт можете да планирате и заплатите участието си в курса в някой от учебните ни кабинети в страната.

От обучение за оказване на първа долекарска помощ се освобождават лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и „магистър“ по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“. При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в „Пътна полиция“, гореспоменатите лица представят там диплома за завършено медицинско образование.

От курс по ПДП се освобождават и лица, притежаващи удостоверение от ОС/СС или НС на БЧК за завършен курс:

1. За Първа помощ на работното място;

2. За планински и воден спасител;

3. Обучени по ПДП членове на НЕРБАК и ДЕРБАК;

4. Сертифицирани доброволци на трето и четвърто ниво от обучителната система на БМЧК;

5. Парамедици.

Освобождават се също:

1. Студенти по медицина и стоматология със завършено симестриално обучение и след представяне на заверен от администрацията на университета документ;

2. Студенти от Полицейската академия на МВР в Симеоново, които учат един семестър Първа помощ, срещу служебна бележка от администрацията на учебното заведение за завършен курс или диплома за завършено образование;

3. Лица с образователно квалификационна степен на висше образование акушерка;

4. Лица, притежаващи удостоверение за завършен курс по ПДП, издадено от други национални дружества на ЧК/ЧП, в това число и от други институции в чужбина с печат на Глобалния референтен център на ЧК/ЧП в срок на валидност /пет години от издаването му/.

Тези лица заплащат в Областните съвети на БЧК такса в размер на 15% от обучението за издаване на удостоверение и получаване на учебно помагало без да се записват в настоящата система.

След записването Ви в системата ще получите е-мейл, на който трябва задължително да потвърдите акаунта си! Може този е-мейл да попадне в папка СПАМ!

ВАЖНО!

Във връзка с Решение № 629 на МС от 2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г. и Заповед РД-01-856/29.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед РД-23-277/20.1.2021г. на Генералния Директор на БЧК:

1.      Считано от 21.10.2021 г. се преустановяват всички присъствени групови занятия и обучителни курсове във всички структури на Българския Червен кръст.

2.      Провеждането на занятия е допустимо при спазване на условията посочени в т.31 от Раздел I от заповедта на министъра на здравеопазването, а именно:

2.1.   Лицата извършващи обучението и всички обучаващи се лица са ваксинирани или преболедували COVID – 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед РД-01.33 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването;

2.2.   Представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID – 19 или бърз антигенен тест(до 48 часа преди началото на обучението), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед РД-01.33 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването;

2.3.   Организаторът на обучението е създал необходимата организация за допускане само на лица за които са изпълнени посочените по-горе условия.

2.4.   Въведените по т.2.1 и 2.2 условия не се прилагат по отношение на обучаеми ненавършили 18 години.

 Спазването на противоепидемичните мерки по време на практическата част от курса е задължително. Всеки участник в курса трябва да носи със себе си по 2 броя еднократни маски или само една за многократна употреба, химикалка и 1 чифт ръкавици за еднократна употреба.

За записване на курса, посетете уеб сайта на БЧК: https://firstaid.redcross.bg/home/courseinfo/1